MIP (Membrane Interface Probe)

MIP (Membrane Interface Probe)

Envirosoil beschikt over de nodige apparatuur om ter plaatse MIP (Membrane Interface Probe) sonderingen uit te voeren voor het kwalitatief detecteren van vluchtige componenten zoals brandstoffen (benzine, diesel) of ontvettingsmiddelen (Per, Tri,..). Deze sonderingen laten toe om het aantal boringen en peilbuizen in het kader van een bodemonderzoek te verminderenn en de peilbuizen op de juiste dieptes te plaatsen. Met andere woorden het vermijden van “verkeerd geplaatste” peilbuizen, de ondergrond is immers op zeer veel plaatsen grillig samengesteld.

Wat is MIP?

MIP staat voor Membrane Interface Probe. Het is een in-situ meettechniek voor het detecteren op locatie van de aanwezigheid van bepaalde verontreinigende stoffen in de bodem. De MIP-techniek bestaat erin om via een sonde met een opening onderaan en een gasstroom door de sonde en opwarming rond de opening in de sonde de verontreinigende stoffen te vervluchtigen vanuit de bodem en het grondwater en mee te nemen met de gasstroom naar het oppervlak voor analyse op een aantal specifiek detecteren.

Dit kunnen we voor u doen

  • Moeilijk opspoorbare componenten detecteren met de FID, PID en DELCD detectoren op gaschromatograaf
  • Brandstofcomponenten (BTEX, minerale olie) en gechloreerde verbindingen (ontvettingsproducten zoals PER, TRI en afbraakproducten) opsporen
  • Een vervuiling (tot op grotere dieptes) verticaal en horizontaal localiseren en afbakenen
  • De bodemopbouw en verontreinigingstoestand snel en gedetailleerd inschatten
  • De oorzaak van een verontreiniging lokaliseren
  • Interessante bemonsterings- en monitoringslokaties bepalen
  • Accurate risico-evaluatie uitvoeren

Naast het uitvoeren van deze in situ meettechniek kan Envirosoil ook grondwater bemonsteren op specifieke dieptes. Dat doen we zonder het plaatsen van permanente peilbuizen via een stalen filter in een buis die in de bodem gedrukt wordt tot op de gewenste diepte. Daar wordt de voerbuis dan opgetrokken waardoor het grondwater in de filter kan binnendringen en bemonsterd worden.

De resultaten kunnen in situ op de computer worden afgelezen (dat is handig om de sonderingen eventueel bij te sturen). De in situ meetresultaten vereenvoudigen ook het (kostenefficiënt) dimensioneren van verdere onderzoeken zoals het bepalen van de diepte van de boringen en peilbuizen, het kiezen van de lengte van de filter enz. De gelijktijdige bepaling van de geleidbaarheid laat toe de aard van de bodem te kennen en beter de verspreidingsmechanismen (o.a. bij bodemverontreiniging) te begrijpen.

Zoekt u een efficiënte benadering voor uw onderzoeksboringen en in situ technieken?

Contacteer ons