Infiltratiestudies, pompproeven en bemalingsstudies

Infiltratiestudies, pompproeven en bemalingsstudies

Nood aan een (geo)hydrologische studie of onderzoek? Envirosoil biedt verschillende studies aan ter ondersteuning van uw project. Dit onder de vorm van infiltratiestudies, pompproeven en bemalingsstudies telkens afgestemd op uw noden. 

Envirosoil kan tevens instaan voor de vervolgstap, waarbij de proefresultaten geïnterpreteerd en toegepast worden in een bemalingsstudie of hydraulische rekennota hemelwaterhuishouding. Dankzij onze veelzijdigheid aan activiteiten wordt steeds een integrale aanpak gegarandeerd.

Infiltratieproeven worden eerder in het kader van de bepaling van de infiltratiecapaciteit van de bodem voor hemelwater bepaald. Bij bouwprojecten, waarvoor ook doorgaans een grondverzet onderzoek nodig is, wordt door het plaatsen van nieuwe gebouwen en niet-doorlatende verhardingen de infiltratie-oppervlakte van de bodem verminderd. De overheid eist ook speciale voorzieningen om overstromingsgevaar te voorkomen. Voor het ontwerpen van die voorzieningen (infiltratiebekkens,…) is het van belang de infiltratiecapaciteit van de bodem te kennen. Voortbouwend op de bepaling van de infiltratiecapaciteit kan een hydraulische rekennota worden opgesteld ter ondersteuning van een vergunningsaanvraag. Dergelijke nota bevat een detailberekening van de waterhuishouding op het perceel en schetst de impact van het bouwproject op de hemelwaterhuishouding in het gebied. Vooral in gebieden met een beperkte infiltratiecapaciteit en/of hoge grondwaterstand is een hydraulische rekennota interessant. 

Envirosoil kan verschillende infiltratieproeven uitvoeren in functie van de vraag van de klant en in functie van de gewenste diepte:

  • Voor ondiepe infiltratieproeven (tot 1 meter diepte) wordt doorgaans de dubbele ring infiltratieproef uitgevoerd.
  • Voor diepere infiltratieproeven wordt een boorgat gemaakt en, al dan niet met de plaatsing van een peilbuis met filter over een gegeven dieptetraject, de snelheid van het wegvloeien (de snelheid van daling) van opgegoten water geregistreerd.
  • Voor laagspecifieke infiltratieproeven wordt een slugtest uitgevoerd in een te plaatsen peilbuis waarbij de doorlatendheid van bijvoorbeeld een spanningslaag wordt bepaald. Deze proef laat toe om de doorlaatbaarheid onder de grondwatertafel en op specifieke dieptes te berekenen.

Uit de meetgegevens kan een infiltratiesnelheid of doorlaatbaarheid van de bodem berekend worden.

Het is bij het uitvoeren van infiltratieproeven tevens aan te raden gelijktijdig een boorprofiel van de bodem op te stellen en het grondwaterpeil te bepalen en desnoods de metingen gedurende een langere periode uit te voeren om schommelingen in het peil te registreren.

Pompproeven worden uitgevoerd om de reële lokale doorlatendheid van de bodem te bepalen. Door het onttrekken van een constant debiet en het opvolgen van de grondwaterstand op regelmatige afstanden, wordt inzicht verkregen in de lokale doorlatendheid van de bodem. Deze proeven geven een duidelijk en betrouwbaar beeld van de ondergrond en geven meer zekerheid over de eigenschappen van de lokaal aanwezige bodemlagen. De meetresultaten zijn een verfijning van de beschikbare literatuurwaarden en de eventueel berekende waarden uit de korrelverdeling van de bodemlagen. Pompproeven zijn nodig voor het ontwerp van grondwateronttrekkingen (bemaling in het kader van bouwprojecten of bodemsaneringen) in omgevingen met een complexe bodemopbouw. Het ontwerp en de uitvoering van de pompproef is steeds afhankelijk van de voorziene werkzaamheden.

Bemalingsstudies worden uitgevoerd in het kader van bouwprojecten of saneringen om de grondwateronttrekking te ontwerpen, te begroten en de impact ervan in te schatten. Een bemalingsstudie kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van uw noden en vragen. Elke bemaling is uniek, bijgevolg is elke bemalingsstudie uniek. Afhankelijk van de geografische ligging, bodemopbouw, verontreinigingssituatie, ... komen er in een bemalingsstudie verschillende zaken aan bod zoals: 

  • Debietsberekeningen en verlagingscontouren;
  • Zettingsberekeningen;
  • Opbarstberekeningen voor spanningslagen;
  • Ontwerp bemaling met als doel minimale impact op de omgeving (ecologisch waardevolle gebieden, zettingen, verontreinigingen);
  • Milieukundige impactanalyse (aantrekking/verplaatsing verontreiniging, grondwateranalyse in het kader van lozing grondwater)

Ten slotte kan Envirosoil u ook van dienst zijn tijdens de uitvoering van de bemaling wat betreft monitoring van de grondwaterpeilen en verontreinigingen in het grondwater.

Zoekt u een efficiënte benadering voor uw onderzoeksboringen en in situ technieken?

Contacteer ons